התחדשנו! ברוכים הבאים לאתר החדש של אולסייל - האתר בהרצה!

הזכות להשתתף במכירות באתר אולסייל

רשאים להשתתף במכרז בני 18 ומעלה אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל של :אחת מחברות האשראי הבאות דיינרס קלאב ישראל, אמריקן אקספרס, ישראכרט, ויזה ,תנאי מוקדם לתוקף זכייתו של משתתף במכרז .הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה. השתתפות במכרז מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים, בין היתר, שם, מספר ת.ז., כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים אולסייל שומרת לעצמה את הזכות למנוע, באופן זמני או לצמיתות, השתתפותם של מציעים בהליכי המכירות השונים באתר, במידה ואולסייל סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מציעים אלה עלולים למכור מוצרים או שירותים שרכשו באתר אולסייל לצדדים שלישיים ו/או לסחור בהם, וזאת מבלי לנמק החלטתה או להודיע על כך מראש. לאולסייל שמורה גם הזכות לבטל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זכייה או עסקה של מציע כאמור. לאולסייל הזכות למנוע ו/או לבטל השתתפותם של מציעים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.כללי

1. אתר אולסייל משמש זירה אלקטרונית, המאפשרת לספקים ולמשווקים שונים, לפרסם שירותים ומוצרים הנמכרים על-ידם, ומנגד מאפשרת למשתתפים בה לתת הצעות מחיר לרכישת אותם מוצרים או שירותים, ולזכות בהם, באמצעות סוגי מכירות מגוונים, הכל על-פי הוראות תקנון זה. למען הבהר הדברים, אין אולסייל מעורבת בעסקה שבין הספקים המוכרים את המוצרים או השירותים לבין הזוכים במכירות בזירה, והיא אך ורק מקשרת ביניהם. יחד עם זאת, בכל מקרה שתתקבלנה תלונות מצד צרכנים, תפעל החברה מול הספקים בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לפתור את התלונה ו/או תקלה, לרבות בדרך של דרישה מהספקים להחליף לצרכן את המוצר או לפצותו בהתאם לנסיבות המקרה והכל במטרה לצמצם את הנזק שייגרם ללקוח. אולסייל שמה לעצמה למטרה, להתקשר רק עם ספקים אמינים ומקצועיים. במקרה שיוודע לאולסייל כי כנגד ספק מסויים הצטברו תלונות צרכנים רבות, תברר תלונות אלו מול הספק ובמקרה הצורך תפסיק לעבוד עמו.

שיטות המכירה באולסייל

אולסייל קבוצתיות

מוצרים נבחרים במחיר סיטונאי .המחיר במכירה קבוצתית קבוע וסופי כמות הפריטים תקבע בהתאם למספר המציעים ,ובכל מקרה לא יותר מהכמות המוצעת .כל הצעה זוכה ומטופלת באופן מיידיאולסייל מכרז אישי

מכרז אישי הינו מכרז שבו הצרכן קובע את המחיר ואת התשלומים שברצונו לשלם עבור המוצר המוצע למכירה. בכל מכרז אישי ניתן להגיש 5 הצעות לרכישה. כל הצעה תכלול את הסכום המוצע על ידכם ואת מספר התשלומים שבהם אתם מעוניינים. בכל פעם שתינתן הצעה המערכת תודיע האם ההצעה התקבלה או נדחתה. במידה ולא זכית, ניתן לשוב ולהשתתף במכרז נוסף לאותו מוצר כעבור 60 דקות. הצעה בעלת מספר תשלומים נמוך תשפר את הסיכויים לזכייה במחיר נמוך יותר. במידה והצעתך תזכה, תיווצר לך הזמנה ואישור עסקה יישלח אליך בדואר אלקטרוני.מחירי הפריטים במכרז

מומלץ לערוך סקר שוק לפני השתתפות במכירה ,הגשת הצעה וזכייה במכירה אישית ו/או הגשת הצעה שאושרה במכירה קבוצתית, מהווה קנייה של המוצר המחייבת את הזוכה בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידו עבור המוצר לרבות דמי משלוח כמפורט בפרטי המכירה (להלן:"הסכום לתשלום") חיוב הזוכה בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי אשר נתן הזוכה לנציג/ת שירות הלקוחות של אולסייל לאחר הזכייה. במקרה של פיגור בתשלומים תיהיה אולסייל רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי, והזוכה המאחר ו/או מפגר בביצוע התשלומים ו/או כל חלק מהם נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת להעמדת יתרת התשלומים לפירעון מיידי. במקרה וכרטיס האשראי שמסר הזוכה לצורך תשלום יבטל ו/או במקרה ומגיעה הכחשה מחברת האשראי לגבי ביצוע העסקה מתחייב הזוכה למסור, מייד עם קבלת דרישה מאת אולסייל ולא יאוחר מ- ימי עבודה, פרטי כרטיס האשראי חליפי לביצוע התשלום עבור המוצר/ שירות בו זכה. אולסייל שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכירה ולדרוש מהזוכה את החזרת המוצר, אם סופק, במידה ודרישתה לקבל פרטי כרטיס אשראי חלופי לא נענתה תוך 3 ימי עבודה.ביטול עסקה

ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול הביטול תעשה בעל פה בשיחת טלפון לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 09-9720000 או תשלח בכתב בפקס או בדואר או בתקשורת אלקטרונית לספק ממנו נרכש המוצר וגם לאולסייל. ג. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן. ד. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה. ה. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר, באריזתו המקורית. ו. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר. ז. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי. ח. סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן, מוצר או שירות שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995 וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, ושירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם ממועד ביטול העסקה עד מועד מתן השירות חלפו פחות משבעה ימי עבודה.


ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (תיקון מס' 47) תשע"ו-2016 (חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981)
14ג1. (א) בסעיף זה –
"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;
"אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים;
"עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה;
"עסקת מכר מרחוק" – כהגדרתה בסעיף 14ג(ו);
"תעודת זכאות כעולה" – תעודה שמנפיק משרד העלייה והקליטה למי שנמצא זכאי לסיוע כעולה על פי נוהלי המשרד.
(ב) בעסקה ברוכלות שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית ההסכם, מיום מסירת הנכס או מיום קבלת הפרטים שנקבעו בתקנות לפי סעיף 14(ד), לפי העניין, לפי המאוחר.
(ג) בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
(ד) ביקש צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה ברוכלות לפי סעיף קטן (ב) או עסקת מכר מרחוק לפי סעיף קטן (ג), רשאי העוסק לדרוש ממנו להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ובלבד שלא ידרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול כאמור; הצרכן יציג לפני העוסק אחד מהמסכים שלהלן, לפי העניין, או ישלח לו עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה:
(1) תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;
(2) תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;
(3) תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;
(4) תעודה המנויה בתוספת החמישית; השר, בהתייעצות עם השר הנוגע בדבר, רשאי, בצו, לשנות את התוספת החמישית.
(ה) הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות סעיפים 14 ו-14ג ולא לגרוע מהן.ביטול הליכי מכירה וזירות

הנהלת אולסייל שומרת לעצמה את הזכות לבטל הליך מכירה באתר באם יתברר לה שחלה תקלה מהותית בתקשורת ואו בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהתחרות בהליך המכירה או בזירה באופן תקין.איסוף עצמי

א.במעמד הגשת ההצעה, על המציע לבחור בין אופציה של איסוף עצמי של המוצר לבין האופציה לקבלו באמצעות משלוח. יובהר:לאחר הגשת ההצעה לא ניתן לשנות את הבחירה. ב.בחר הזוכה באופציה של איסוף עצמי, ייצור קשר עם הספק לתיאום הגעתו לאיסוף המוצר תוך המועד הקבוע כימי אספקת המוצר. ג.לא פנה הזוכה לספק תוך הזמן הנקוב במכרז כמועד האספקה לתיאום האיסוף העצמי, רשאי הספק לבטל את זכייתו. ד.איסוף עצמי יתאפשר רק לבעל כרטיס האשראי ממנו בוצעה ההזמנה ולאחר הצגת כרטיס האשראי ותעודת הזהות. ה.זוכה במכירה או רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מהספק אם על פי מדיניות הספק ניתן לעשות זאת. לבירור האם ניתן לאסוף את המוצרים ישירות ממחסני הספק מקום ומועד האיסוף ,יש לפנות ישירות לספק ממנו נרכש המוצר או לחילופין לקבל פרטים בדף המוצר באתר. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך הזמן הנקוב במכרז כמועד האספקה מיום אישור ההזמנה ( זוכה במכירה שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור רשאי הספק לבטל את זכייתו).מחסור במלאי

אולסייל עושה כל שביכולתה כדי לוודא, שהמוצר המוצג על-ידי הספק המוכר אותו יימצא ברשותו של אותו ספק, או כי מציע השירות המוצג באתר מסוגל להעניקו. החברה דורשת מספקיה לעדכן אותה מייד עם היוודע להם כי מוצר אזל מהמלאי. החברה תסיר מוצרים מהאתר שאזלו מהמלאי, או תציין בסמוך אליהם, כי המוצר אזל מהמלאי וכי זמנית לא ניתן לרכוש אותו. אם לאחר זכייה במכירה של מוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני שלו תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור במידת האפשר בין קבלת מוצר חלופי דומה ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם. . במידה ואין הזוכה מעונין במוצר/בשירות החלופי, קמה לו הזכות לסרב לקבלו. במקרה כזה, תבוטל הזמנת המוצר/השירות וכספו של הזוכה, ככל ששולם, יוחזר לו. בוטלה המכירה או סופק לזוכה מוצר/שירות חלופי כאמור, לא תהא לאולסייל כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם לזוכה או לאחר, ולזוכה לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי אולסייל בגין הזכייה במכירה או ביטולה, ובכלל זה בגין רכישת מוצר/שירות במחיר גבוה יותר ו/או בגין אובדן רווחים ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לזוכה.איחור באספקת המוצר

במקרה של איחור באספקת המוצר, תאפשר החברה לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, או ביטול העסקה וקבלת מלוא כספו, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. אלא אם צויין אחרת במפורש, אספקת המוצרים תבוצע ע"י הספק ובאחריותו הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. אספקת המוצר תתבצע לבית הלקוח ו/או לכתובת אותה מסר הזוכה בעת הרשמתו לאתר. מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי הזוכה בלבד ובהצגת ת.ז וכרטיס אשראי של הזוכה במעמד המסירה. היה והזוכה אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית ליתן ייפוי כוח מטעמו למקבל המוצר שהוזמן. תנאי למסירת המוצר היא חתימת הזוכה ו/או מיופה כוחו על גבי תעודת האספקה. יודגש, כי אולסייל אינה מתחייבת לאספקת המוצרים על פי מועדי האספקה לזוכים המתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים. לזוכים המתגוררים בישובים אלה עומדת האפשרות לאסוף את המוצרים ממקום מרכזי בסמוך למקום מגוריהם אשר יתואם עמם מראש, וזאת אם אין ברצונם להמתין לאספקת המוצרים למועד בו תוסר ההגבלה הביטחונית כאמור. 2. הנהלת אולסייל שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות במכרז והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה . 3. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, מובהר בזאת כי יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות לבין המוצרים הנמכרים. 4. בכל מקרה של הובלה חריגה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של חברת אולסייל או מי מטעמה כגון: הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית, או הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה, תחול .עלות ההובלה במלואה על הזוכה. 5. מקום השיפוט בכל עניין ומחלוקת יהיה בבית המשפט המוסמך, במחוז המרכז, או בכל אחד מבתי המשפט בערי כל מחוז: תל-אביב יפו, ירושלים, חיפה, נצראבטחת מידע ופרטיות באולסייל

האתר מאובטח באמצעות טכנולגיות מהמתקדמות בעולם. אולסייל קיבלה את אישור חברת VERISIGN האמריקאית לבצע העברת נתונים מאובטחים באתר בצורה מוצפנת בטכנולוגיות SSL המאפשרת קידוד המספרים והאותיות לידי הרכבי סימנים הניתנים .לפענוח רק באמצעות הגורמים המורשים לכך המידע באתר נשמר בשרת נפרד ומאובטח ע"י מערכת FIREWALL .מתוצרת צ'ק פוינט החברה המובילה בעולם בתחום אבטחת המידע בישראל מאגר הלקוחות באולסייל רשום ומאושר ע"י רשם מאגרי המידע בישראל. אולסייל מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר .אלא לצרכי תפעול האתר בלבד.הדפדפנים המומלצים לשימוש

מומלץ להשתמש בדפדפנים אקספלורר מגרסה 8.0 ומעלהשרות לקוחות

אולסייל
טלפון: 09-9720000
טופס שירות לקוחות: לחץ כאן


כתובת החברה: נתיבות 3 הרצליה


ניתן לפנות במייל לתיבה: support@olsale.com